Kiến thức công nghệ

  1. Xay xát và phân loại cà phê trong chế biến
  2. Los planes: nông trại của Irma Tocto ở Ecuador
  3. Halo beriti: trạm chế biến ướt của 750 nông hộ ở Ethiopia
  4. Pha cà phê espresso ở áp suất 6 bar
  5. Cà phê pha máy espresso có cần thêm miếng lọc trên hay dưới lớp bột?
  6. Khóa học: kiến thức nền tảng trong pha chế và chiết xuất cà phê
  7. Khóa học: kiến thức nền tảng về cà phê nhân xanh, rang và thử nếm đánh giá chất lượng
  8. Hệ thống phân loại cà phê nhân xanh arabica theo hiệp hội cà phê đặc sản mỹ (scaa)
  9. Gathaithi: Nhà máy chế biến của hơn 1.100 nông hộ ở Kenya
  10. Hệ thống phân loại cà phê nhân xanh robusta theo liffe
Trang