Các khóa học cà phê (Coffee courses)

  1. Khóa học: kiến thức nền tảng trong pha chế và chiết xuất cà phê
  2. Khóa học: kiến thức nền tảng về cà phê nhân xanh, rang và thử nếm đánh giá chất lượng