Nhà máy Gathaithi được điều hành bởi Hiệp hội Hợp tác xã Nông dân Gathaithi, có hơn 1.100 thành viên đang hoạt động, nông trại có diện tích trên 140 hecta đất trong khu vực.