Về cà phê (About coffee)

  1. Cấu trúc ô rỗng (cell) của các tế bào hạt cà phê
  2. Thực vật học về cây cà phê
  3. Độ hòa tan của cà phê rang
  4. Cà phê pha máy espresso có cần thêm miếng lọc trên hay dưới lớp bột?