Monthly Archives: August 2022

  1. Khóa học: kiến thức nền tảng trong pha chế và chiết xuất cà phê
  2. Khóa học: kiến thức nền tảng về cà phê nhân xanh, rang và thử nếm đánh giá chất lượng
  3. Hệ thống phân loại cà phê nhân xanh arabica theo hiệp hội cà phê đặc sản mỹ (scaa)
  4. Gathaithi: Nhà máy chế biến của hơn 1.100 nông hộ ở Kenya