Tại Starbucks thường rang và thử nếm đánh giá các loại mẫu sau: Mẫu chào hàng (offer sample), mẫu trước khi xuất/giao hàng (pre-shipment/pre-ship sample) và mẫu của lô hàng đến (arrival sample). Mẫu chào hàng: Starbucks rang và thử nếm 3 cốc/mẫu, rồi phản hồi về chất lượng cụ thể cho khách hàng. Mẫu hàng trước khi xuất/giao: Starbucks rang và thử nếm 6 cốc/mẫu. Mỗi mẫu trên 500 gam và không được đại diện quá 4 container, gởi trong vòng 21 ngày trước khi xuất. Nếu hàng đến không đúng như hợp đồng, Starbucks thử nếm và đánh giá tối thiểu 54 cốc lấy mẫu đại diện 30% trước khi đưa ra đề xuất khiếu nại.