Được xác định bởi các điều khoản trong hợp đồng đã thỏa thuận nhưng không phải là thông số kỹ thuật chất lượng. Kích cỡ nhân xanh không được sai lệch quá 5% so với quy cách hợp đồng, được tính bởi lượng còn lại trên sàng lỗ tròn truyền thống.