Mẫu cà phê

   Khối lượng mẫu

      Mỗi mẫu cà phê nhân xanh: 350 gam ± 0,2 gam.

      Mỗi mẫu cà phê rang cho việc đếm hạt quaker (hạt non/nhạt màu): 100 gam ± 0,2 gam.

   Độ ẩm

      Phải trong khoảng 10 – 12% (nhân chế biến ướt).

   Kích cỡ nhân xanh

      Được xác định bởi các điều khoản trong hợp đồng đã thỏa thuận nhưng không phải là thông số kỹ thuật chất lượng. Kích cỡ nhân xanh không được sai lệch quá 5% so với quy cách hợp đồng, được tính bởi lượng còn lại trên sàng lỗ tròn truyền thống.

Phân loại cà phê nhân xanh và cà phê rang

   Fine robusta (Robusta hảo hạng): Cà phê nhân xanh không có primary defect (lỗi chính/sơ cấp/cơ sở) và không quá 5 secondary defect (lỗi thứ cấp) trong 350 gam mẫu. Cà phê rang cho phép tối đa 3 hạt quaker trong 100 gam mẫu. Tổng số điểm trong thử nếm từ 80 trở lên.

   Premium robusta (Robusta cao cấp): Cà phê nhân xanh cho phép không quá 12 primary defects và secondary defects trong 350 gam mẫu. Cà phê rang cho phép tối đa 5 hạt quakers trong 100 gam mẫu. Tổng số điểm trong thử nếm từ 80 trở lên.

   Commercial Robusta (Robusta thương mại): Cà phê nhân xanh không đạt các chỉ tiêu phân loại Fine Robusta và Premium Robusta được xem là commodity hay commercial coffee (cà phê thương mại).

   Mùi: Mẫu cà phê nhân xanh được coi là Fine Robusta hay Premium Robusta phải không có bất kỳ mùi lạ nào (không phải mùi cà phê/non-coffee).

Quy trình phân loại cà phê Fine Robusta này dựa trên Hệ thống phân loại cà phê Fine Robusta CQI/UCDA và sổ tay tương ứng. Bất kỳ lỗi (khuyết tật) nào của nhân cà phê không được tìm thấy trong sổ tay phân loại sẽ không được coi là lỗi cho mục đích đánh giá

  • Khi trên cùng một nhân cà phê có từ hai lỗi trở lên thì chỉ tính lỗi nào gây mức độ nghiêm trọng hơn (theo bảng tính hạt lỗi) 
  • Số lượng lỗi phải được ghi lại bằng số nguyên; số phân số hoặc số thập phân không được chấp nhận. Nói cách khác, các khuyết tật được "làm tròn xuống", không bao giờ được "làm tròn lên".

Thang đo chất lượng

   Thuộc tính hương vị cụ thể là điểm chất lượng tích cực phản ánh đánh giá của người thử nếm; các lỗi là điểm tiêu cực biểu thị cảm giác hương vị khó chịu; Điểm tổng thể (overall score) dựa trên trải nghiệm hương vị cá nhân người thử nếm như một đánh giá cá nhân. Chúng được đánh giá trên thang điểm 16/điểm đại diện cho các mức chất lượng theo mức tăng điểm phần tư giữa các giá trị số từ 6 đến 10.

   Các cấp độ chất lượng thử nếm:

   Thang điểm trên về mặt lý thuyết nằm trong khoảng từ giá trị nhỏ nhất là 0 đến giá trị lớn nhất là 10 điểm. Mức thấp hơn của thang đo (lên đến 5,75) có thể áp dụng cho các loại cà phê thương mại (commercial), được thử nghiệm chủ yếu để đánh giá các loại lỗi và cường độ, không yêu cầu phân tích sâu và mô tả các thuộc tính.

 

-----------------------

Nguồn tham khảo:

Coffee Quality Institute (CQI). Q Robusta - Fine Robusta standards and protocols © 2019